Óvodavezető pályázat

Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Rohod Mese-Vár Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.16-2019.08.15-ig szól.
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4563 Rohod, Petőfi utca 5.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A vonatkozó hatályos jogszabályok alapján az intézmény szakmai tevékenységének irányítása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a jogszabályokban előírt közoktatási, munkaügyi, pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
" Főiskola, óvodapedagógus,
" Legalább 10 év óvodavezetői tapasztalat,
" Legalább 10 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
" Pályázatok felhasználásában, elszámolásában szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
" Felhasználói szintű számítástechnikai ismeret,
" B kategóriás jogosítvány,
" Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
" Magyar állampolgárság,
" Büntetlen előélet,
" Cselekvőképesség,
" Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
" Helyismeret.
Elvárt kompetenciák:
" Kiváló szintű szervező és kommunikációs képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
" Szakmai önéletrajz,
" Végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okiratok másolata,
" B kategóriás jogosítvány másolata,
" Szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló okiratok,
" 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
" Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai, vezetői program,
" Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat tárgyalását,
" Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,
" Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
" Nyilatkozat arról, hogy vele szemben a Kjt. 41. § (2) bek. b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 16. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 11.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czakó Sándor címzetes főjegyző nyújt, a 44/584-004 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
" Postai úton, a pályázatnak a Rohod Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4563 Rohod, Kossuth utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1302/2014. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető,

vagy
" Személyesen: Czakó Sándor címzetes főjegyző, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4563 Rohod, Kossuth utca 14. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatot az előzetes véleményezési eljárást követően az elbírálási határidőn belül Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete bírálja el. A Képviselőtestület fenntartja a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
" Rohod község honlapja: www.rohod.hu - 2014. július 11.