Iparűzési adó aktuális változása 2020.

Iparűzési adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések.

Hirdetmény - Nemzeti Földügyi Központ

Nemzeti földalapba tartozó földrészletek értékesítése

Adózási tájékoztató

Hidegfront érkezik

Hidegfront éri el a Kárpát-medencét, ami mögött több fokkal hidegebb levegő érkezik térségünkbe.
Részletekért kattintson az Időjárási tájékoztató hivatkozásra.

Új nyomtatványok

Az új szociális kérelemnyomtatványok már elérhetők a Hivatal menü Ügyleírások, letölthető dokumentumok menüpontjában

Háziorvosi helyettesítés

A rohodi háziorvosi körzet 2015. január 05-től, hétfőtől ideiglenesen helyettesítéssel fog működni.

Tisztelt Ügyfeleink!

A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény több mint 80 db törvényi szinten szabályozott államigazgatási feladatot határozott meg a járások számára.
A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok ellátása. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása, a járások kizárólag államigazgatási területi egységet jelentenek majd.
Elsősorban okmányirodai feladatokat, a gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézést veszik át a településektől a járási hivatalok. A hatáskörök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg maradjanak a települési jegyzőnél, ahol viszont az adott ügyben az államnak van egyértelműen feladata, szerepe, ott a járási hivatal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. Az azonos szabályozók mentén lefolytatható eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügyintézés valósulhat meg országszerte.
A járási törzshivatalhoz kerülő hatósági feladatok:
1.) Okmányirodai feladatok teljes köre ((lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjármű-nyilvántartás stb.)
2.) Szociális igazgatási feladatok:
ˇ időskorúak járadéka megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
ˇ ápolási díj megállapítása, felülvizsgálata, folyósítása
ˇ alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
ˇ egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, erről hatósági bizonyítvány kiállítása
ˇ hadigondozotti ügyekben az első fokú hatósági jogkör gyakorlása
3.) Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:
ˇ temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátásának ellenőrzése
ˇ temetkezési tevékenység folytatásával kapcsolatos engedélyezés
4.) Menekültekkel kapcsolatos feladatok
ˇ a menekült, az oltalmazott és a menedékes részére a befogadás anyagi feltételeinek további igénybevételéről, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátásokról és támogatásokról való döntés
ˇ a befogadás anyagi feltételei, valamint a külön jogszabályban meghatározott ellátások és támogatások korlátozásáról, megvonásáról illetve megtagadásáról való döntés
5.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok közül:
ˇ a személyi adat és lakcímnyilvántartás vezetése a járás illetékességi területén lakcímmel rendelkező polgárok tekintetében
6.) Földügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ részarány-földtulajdonosok közgyűlésének összehívása,
ˇ részarány-földtulajdonosok értesítése a földkiadó bizottság megszűnéséről készített határozatról
7.) Hegyközségi szervezettel kapcsolatos feladatok közül:
ˇ Új hegyközség alakítása céljából az érdekeltek bejelentkezésének fogadása,
ˇ bejelentkezettek jegyzékének összeállítása, közzététele
ˇ érdekeltek bejelentésének fogadása az előkészítő bizottság megválasztásáról
8.) Állatvédelemmel, állattartással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ állatotthon létesítésének engedélyezése
ˇ állatpanzió és állatmenhely létesítésének engedélyezése és a szolgáltatás felügyelete az állatotthon létesítése és üzemeltetése tekintetében
9.) Honvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:
ˇ az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező kiképzett tartalékosok, potenciális hadkötelesek lakcím- és anyakönyvi adatainak pontosításában történő közreműködés
ˇ az illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkező hadkötelesek adatainak pontosításában történő közreműködés
10.) Ipari igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
Távhő:
ˇ szolgáltatói hőközpont elhelyezésére, üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan az ingatlantulajdonossal kötött megállapodás hiányában, az engedélyes kérésére a használati jog megállapítása és a fizetendő kártalanítás mértékének megállapítása
ˇ a felhasználási helyre történő bejutás határozatban történő elrendelése
Villamosenergia:
ˇ fogyasztásmérő leolvasásának, ellenőrzésének vagy cseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére, és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása
ˇ mérőhelyre való bejutás engedélyezése
Földgáz:
ˇ a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének, cseréjének, a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedéseknek, vagy a felhasználói berendezés ellenőrzésének a tűrésére és együttműködésre vonatkozó kötelezettség megállapítása
ˇ mérőhelyre való bejutás engedélyezése
11.) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ állandó menazséria működésének engedélyezése
12.) Vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ az ingatlan tulajdonosának kötelezése az ingatlan bekötésére, amennyiben az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő beköttetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül nem teljesíti
ˇ az ingatlanok víziközmű használatba történő bekötésének elrendelése
ˇ a fogyasztó kötelezése a szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, építmény, berendezés, felszerelés elbontására, leszerelésére, átalakítására
ˇ vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalom alapítása
ˇ a fogyasztó teljesítésre történő kötelezése, ha a szolgáltató felhívására határidőn belül nem tesz eleget a hibák kijavításának, illetve az előírásoktól eltérő vízközmű-használat megszüntetésének,
ˇ egy ingatlan ellátására több ivóvíz bekötővezeték létesítésének engedélyezése
ˇ a közterületen kialakítandó vízmérőhely helyének megállapítása
ˇ a tulajdonos kötelezése a létesítmények megfelelő átalakítására vagy megszüntetésére
ˇ a nem védett természeti területen a nádaratás, illetve a nádas égetésének az engedélyezése
13.) Kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos feladatok közül:
ˇ régészeti emlék vagy lelet felfedezője bejelentésének fogadása és az illetékes múzeum értesítése
14.) Oktatással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által meghatározott feladat- és hatáskörök ellátása
ˇ a tanköteles tanuló tanulmányai külföldön történő folytatásának bejelentése fogadása
ˇ az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak a vizsgaszervező iskolák közötti elosztásában történő közreműködés
ˇ az érettségi vizsga központi írásbeli feladatlapjainak átadása a vizsgabizottságot működtető közoktatási intézmény megbízottjának
15.) Növényvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ a méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés továbbítása a növény- és talajvédelmi szolgálat részére
16.) Ingatlanvállalkozással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ az üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenység tekintetében ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóság
17.) Közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, illetve ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos eljárás lefolytatása
18.) Környezetvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok közül:
ˇ levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyekben az első fokú hatósági eljárások lefolytatása

Járási gyámhivatalhoz kerülő hatósági feladatok:
1.) A városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok teljes köre
2.) A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül:
ˇ az ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása
ˇ a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele (a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot)
ˇ a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése
ˇ a szülő azon nyilatkozatának felvétele, melyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához
ˇ védelembe vételről és megszüntetésről való döntés
ˇ családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról való döntés és a felülvizsgálat
ˇ iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezése, a szüneteltetés felülvizsgálata

Rohod, 2013. január 8.
Czakó Sándor sk.
jegyző